വര്‍ത്തമാനവുംഭാവിയും
മൂന്നു പ്രതിമകള്‍
വെണ്ണയും സ്വര്‍ണ്ണനാണയവും
ദൈവത്തിണ്റ്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍
വിധവയുടെ സ്വര്‍ണ്ണ നാണയങ്ങള്‍
രാജസഭാംഗത്തിണ്റ്റെ ചിത്രം
ചോദിച്ചതിനു മാത്രം മറുപടി
ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ മൂല്യം
ചലിക്കുന്ന മുള്ളങ്കികള്‍
അമ്യതവും ജലവും
നന്ദിയും നന്ദികേടും
മുടി കറുപ്പിച്ചാല്‍ യുവാവ്‌ ആകുമോ ?
ആരുടെ പണം
ഏറ്റവും നല്ലത്‌
ശിക്ഷയും രക്ഷയും
യമുനയുടെ നിലവിളി
മഹാവിഷ്‌ണുവും അക്ബറും
നാലു വസ്തുകള്‍
മഹാറാണിയുടെ അതിബുദ്ധി
അക്ബറിണ്റ്റെ പരീക്ഷണം
കാഴ്ചയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും
വ്യാപരിയുടെ എടുത്തുചാട്ടം

Goto page 1, 2  Next